Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Vizsgák - Tanulmány alatti vizsga

Tanulmányok alatti vizsgák:

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai

Vizsgaszabályzatunk célja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről64. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga (osztályozóvizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga)

 követelményeit,
 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati),
 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

 A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Jelentkezés a vizsgákra

 osztályozó vizsgák:
Osztályozó vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. Az osztályfőnökök I. félévben december 15-ig, II. félévben a végzős évfolyamokon április 15-ig, nem végzős évfolyamokon május 20-ig összeírják a „Tanulmányok alatti vizsgák1. számúfüggelék” szerint az osztályozó vizsgára váró tanulók névsorát. Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a fenti határidőket követő első munkanapon belső vizsgák szervezéséért felelős igazgató helyetteseknek adják át.

 javítóvizsgák A javítóvizsgára a tanulók a bizonyítvány leadásával jelentkezhetnek az éves ütemtervben meghatározott időpontig. Az osztályfőnökök a tanévzáró nevelőtestületi értekezlet napjáig összeírják a „Tanulmányok alatti vizsgák 2. számúfüggelék” szerint a javítóvizsgára utasított tanulók névsorát. Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a tanévzáró nevelőtestületi értekezlet napján a belső vizsgák szervezéséért felelős igazgató helyetteseknek adják át.

 különbözeti vizsgák A különbözeti vizsgák előírásáról azigazgató határozatban dönt. A határozat egy példányát megkapja a tanulmányok alatti vizsgákért felelős igazgatóhelyettes is.

Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgákat a következők szerint szervezzük:

 szóbeli vizsga;
 írásbeli vizsga;
 gyakorlati vizsga.

Tantárgyi vizsgák tartalmi vonatkozásai a Pedagógiai programunk 34-35. oldalán találhatóak meg.

Bővebb leírás a vizsgák menetéről a Pedagógiai programunk 36. oldaltól -39. oldalig.